Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postanowił – na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – zawieszać toczące się oraz nowe postępowania administracyjne wszczynane na podstawie wpływających wniosków, dotyczące pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, do czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia (art. 37a ust. 1 ustawy) planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, które powinno nastąpić do 31 marca 2021 roku tj. zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., str. 135).

Potrzeba zawieszania w/w postępowań administracyjnych wynika z konieczności utrzymania istniejącego na tych obszarach ładu przestrzennego, niezbędnego do zachowania aktualności ustaleń – sporządzanych przez właściwych dyrektorów urzędów morskich – projektów w/w planów.

Wspomniane zawieszenia postępowań administracyjnych dotyczyć będą przedsięwzięć w polskich obszarach morskich, z wyłączeniem:

  • realizowanych w granicach portów lub przystani morskich,
  • służących zapewnieniu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp do portu,
  • służących ochronie brzegu morskiego lub ochronie przed powodzią.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tych planów, wraz z możliwością składania uwagi i wniosków. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Ogłoszenie - Zalew Szczeciński

Ogłoszenie - Zalew Kamieński

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm., dalej jako „ustawa o ZSK”) ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących.

Więcej informacji oraz instrukcja wypełnienia wniosku.

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”. Prezentacja odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w sali A na 8 piętrze budynku B w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej”, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1: „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych", Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Ze strony organizatora udział w prezentacji wezmą przedstawiciele:

  • Urzędu Morskiego w Słupsku – Lidera Projektu,
  • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Partnera Projektu,
  • Urzędu Morskiego w Gdyni – Partnera Projektu,
  • Urzędu Morskiego w Szczecinie – Partnera Projektu,
  • OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - Partnera Administracji Morskiej w realizacji Projektu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 11 marca, Pani Agnieszce Jędrzejewskiej z Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w prezentacji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy)). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.