Ryby Mlodz m

Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

Ustawa zakłada, że indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe, których armatorzy nie są w stanie wykorzystać powinny zostać zwrócone do dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Minister, korzystając z uprawnień przyznanych przez ustawodawcę, dokonywałby podziału tych kwot połowowych.

W projekcie ustawy wydłużony jest termin rezygnacji przez armatora statku rybackiego (w danym roku kalendarzowym) z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej (danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych) do dnia 15 lipca. Dodatkowo ustawa przewiduje, że zabronione będzie prowadzenie połowów gatunku organizmów morskich, którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana.

Ustawa zostanie przedłożona do podpisu Prezydentowi RP.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ