Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w Forum Odrzańskim, które odbywa się w czeskim Bohuminie. Kolejna edycja polsko – czeskiej platformy dyskusyjnej dotyczy wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek z polskiego Kędzierzyna-Koźle aż po czeską Ostrawę.

Wiceminister Jerzy Materna w swoim wystąpieniu przedstawił cele i priorytety przyjętego przez polski rząd dokumentu „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Są nimi m. in.: doprowadzenie ODW do międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych, rozbudowa międzynarodowych dróg wodnych E-70 (Odra-Wisła-Zalew Wiślany) oraz E-40 (Wisła-Brześć), uzyskanie poprawy warunków nawigacyjnych.

Sekretarz stanu w MGMiŻŚ podsumował bieżące działania resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jednym z najważniejszych wydarzeń było podpisanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę aktu ratyfikacyjnego „Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym”. Porozumienie zobowiązuje Polskę do dostosowania głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Przystąpienie do AGN potwierdza determinację rządu związaną z dążeniem do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Istotną inicjatywą było powołanie przy MGMiŻŚ Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych, który jest organem pomocniczym wspierający ministra w monitorowaniu procesów związanych z przygotowaniem inwestycji na śródlądowych drogach wodnych.
------------
Forum Odrzańskie (Oderské Forum) zostało zainicjowane w 2015 roku w celu wzajemnego przekazywania aktualnych informacji dotyczących przygotowań, które zmierzają do wydłużenia żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej o jej odcinek z Kędzierzyna-Koźle do Ostrawy i Mosnova, wraz z wynikającymi z niego korzyściami społeczno- gospodarczymi dla regionów przygranicznych.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz społeczności obu państw.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ