Barka na Odrze1 mBarka na Odrze m

W Sejmie przyjęto projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Celem projektu jest wdrożenie dyrektywy Rady 2014/112/EU, która wykonuje Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym. Dokument został przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

Obecne przepisy Kodeksu pracy nie odpowiadają w pełni potrzebom armatorów i pracownikom zatrudnionym w sektorze żeglugi śródlądowej. W praktyce są trudne do stosowania, ze względu na specyfikę pracy wykonywanej na statkach żeglugi śródlądowej.

Wprowadzenie wymogów dyrektywy do polskiego prawa stworzyłoby polskim armatorom i pracownikom zatrudnionym na statkach, takie warunki organizacji pracy, jakie posiadają właściciele statków i ich pracownicy w pozostałych państwach europejskich.

Najważniejsze regulacje zaznaczone w projekcie:
• zaliczenie gotowości do wykonywania pracy do czasu pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
• wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracodawców,
• wprowadzenie limitów czasu pracy dla pracowników wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej,
• zapewnienie odpowiedniego okresu odpoczynku dla pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej,
• obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy na statku żeglugi śródlądowej.

Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej pod obrady Senatu.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ