kuter rybacki mryby m

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. Dokument przedstawił Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.


W wystąpieniu szef resortu gospodarki morskiej podkreślił, że po dwóch latach obowiązywania obecnej ustawy o rybołówstwie morskim zastosowane w niej rozwiązania wymagają weryfikacji, w celu dostosowania zapisów do sytuacji obecnej.

Najistotniejszym elementem projektu ustawy jest zniesienie możliwości przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich. Obecne przepisy pozwalają na przekazywanie indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich. Stawiają one na uprzywilejowanej pozycji armatorów, którzy są zdolni do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej armatorowi, od którego ww. kwota połowowa ma zostać uzyskana. mówił Marek Gróbarczyk

Projekt dokumentu zakłada, że indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe, których armatorzy nie są w stanie wykorzystać - powinny zostać zwrócone do dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Minister, korzystając z uprawnień przyznanych przez ustawodawcę dokonywałby podziału tych kwot połowowych.

Polskie rybołówstwo znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Nie dotyczy to jedynie polskich rybaków. Problem dotyczy całego Bałtyku i spadających kwot połowowych. W świetle ostatnich informacji, które otrzymaliśmy od ICS (organizacji szacującej zasoby) zalecana jest dalsze obniżanie kwot połowowych – co będzie rekomendowane Komisji Europejskiej przy okazji kolejnych negocjacji. Nasze działania zmierzają w kierunku pełnego wykorzystania przyznanej Polsce kwoty połowowej. – zauważył minister Gróbarczyk. – Naszym celem jest również wstrzymanie nielegalnej procedury handlu kwotami połowowymi.

Minister podkreślił, że najważniejszym gatunkiem na którym należy się skupić, jest dorsz. Powstaje realne zagrożenie, że w najbliższym czasie spotkamy się z wnioskiem Komisji Europejskiej o ograniczenie w Polsce kwoty połowowej na połowy dorsza. – zauważył szef resortu. – Wprowadzamy działania, które będą racjonalną odpowiedzią na zaistniałe zagrożenie.

W projekcie ustawy wydłużony jest termin rezygnacji przez armatora statku rybackiego (w danym roku kalendarzowym) z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej (danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych) do dnia 15 lipca. Dodatkowo ustawa przewiduje, że zabronione będzie prowadzenie połowów gatunku organizmów morskich, którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana.

Do spraw dotyczących przekazywania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych oraz wymiany międzynarodowej kwot połowowych dokonywanej na wniosek, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ