Kongres Innowatorow Premier2 mKongres Innowatorow Premier m

Premierzy Państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Warszawską. Podczas swojego wystąpienia premier Beata Szydło podkreśliła, że Deklaracja to nowa, wspólna droga dla przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Partnerem wydarzenia było m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które reprezentował Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w tym resorcie.

- Bardzo cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Możemy teraz porozmawiać o przyszłości nowoczesnej, innowacyjnej Europy. Europy, którą chcemy żeby tutaj w naszym regionie można było przede wszystkim kojarzyć z innowacyjnością, młodością, energią i z tym, co jest najbardziej pozytywne - zaznaczyła na Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej Beata Szydło.

Głównym założeniem podpisanej Deklaracji jest wzmocnienie współpracy w zakresie badań, cyfryzacji i innowacji. W dokumencie znajdują się punkty dotyczące:

  • wzmocnienia i rozszerzenia współpracy regionalnej klastrów i start-upów;
  • promowania regionu V4 oraz wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie B+R+I oraz cyfryzacji;
  • współpracy w zakresie patentów, działań na rzecz Europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego;
  • zwiększenia liczby ponadnarodowych projektów w zakresie badań i rozwoju realizowanych przez instytucje naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa z państw wyszehradzkich – w tym wspólnych projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
  • zapewnienia swobodnego przepływu danych, cyber-bezpieczeństwa;
  • współpracy w zakresie usług mobilnych kolejnej generacji (5G).

Podczas dzisiejszego CEE Innovators Summit najważniejszym punktem były rozmowy o innowacjach, gospodarce oraz współpraca pomiędzy Państwami Grupy Wyszehradzkiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zagranicznych gości, a także pawilony z start-upami z państw V4.

Kongres zainaugurował wicepremier Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu podkreślił istotę dzisiejszego spotkania.
-Dzisiejszy kongres, to jedno z ważniejszych wydarzeń podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Zwiększenie innowacyjności gospodarek państw V4 jest jednym z głównych priorytetów naszych rządów. Chcemy skutecznie konkurować na globalnym rynku" – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Prof. Mariana Mazzucato podczas swojego wykładu, pt. "Rząd – inwestor, ryzykant, innowator" podkreśliła, że państwo powinno być aktywne w gospodarce. Wyjaśniła też jaką rolę na rynku powinno odgrywać państwo oraz dlaczego to wszystko jest ważne z perspektywy innowacyjności gospodarki. W swojej wypowiedzi często przywoływała fragmenty swojej książki, do której wstęp napisał wicepremier Morawiecki.

Stoisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach którego promowaliśmy Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013.
W ramach promowania zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa realizowane będą działania ukierunkowane na podniesienie rentowności podmiotów sektora rybołówstwa, w tym dywersyfikację działalności i zróżnicowanie źródeł dochodów podmiotów rybołówstwa. Ponadto, realizacja projektów odbywać się będzie przy zachowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wód morskich i śródlądowych, a także efektywniejszego wykorzystywania zasobów oraz innowacyjnego wykorzystania odrzutów i przyłowów.

Przeważająca cześć floty bałtyckiej zalicza się do rybołówstwa przybrzeżnego i nie posiada łowisk alternatywnych, w stosunku do Morza Bałtyckiego.
Kompleksowe podejście do ochrony zasobów będzie uzupełnione poprzez budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej lub rozbiórkę urządzeń hydrotechnicznych w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb (fragmentaryzacja rzek).

W ramach Kongresu prezentowana była oferta połączona z degustacją wiodących firm z branży przetwórstwa ryb zajmujących się produkcją i przetwórstwem polskiego kawioru i łososia. Stoiska firm zainteresowały premier Beatę Szydło oraz wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ